Música

 

Espai de treball de música de 1r d’ESO

 

La matèria de música de l’educació secundària obligatòria té com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents:

1. Utilitzar la veu, els instruments i el cos per a expressar-se musicalment de forma creativa i personal.

2. Escoltar comprensivament música d’estils, gèneres i cultures diverses, amb interès, respecte i sensibilitat estètica.

3. Conèixer l’entorn musical i cultural propi i prendre consciència de la universalitat de la pràctica musical, assumint reflexivament la diversitat de cultures i identitats musicals.

4. Conèixer i aplicar tècniques instrumentals i vocals bàsiques per a la interpretació i la creació musical i per a l’expressió corporal.

5. Participar, de forma responsable i proactiva, en activitats musicals organitzades a l’aula, el centre o la comunitat educativa afavorint la cooperació i el treball comú.

6. Reflexionar sobre la dimensió social i cultural de la música i comprendre les seves relacions amb altres àmbits artístics i amb els mitjans de comunicació.

7. Cercar i comprendre informació procedent de diferents fonts i suports per a enriquir els coneixements musicals propis, fent-ne una lectura rigorosa i reflexiva.

8. Fer ús de la tecnologia per a enriquir la percepció, l’expressió i la creació musicals, amb autonomia i esperit crític.

9. Comunicar coneixements, judicis i opinions musicals de forma oral i escrita, amb rigor i claredat, respectant les persones i els valors democràtics.

10. Valorar l’escolta, la pràctica i la creació musical com a font de gaudi, d’enriquiment personal i de coneixement d’un mateix i del món.